โครงการสัมมนา
เรื่อง มาตรฐานด้านวัตถุอันตราย


วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓
เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเดอะเดวิส กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย ๒๔